Өрсөлдөөнийг хязгаарлахад чиглэсэн гэрээ, хэлцэл (картель)-ийн эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

1990 оны эхэн үеэс манай улс төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн харилцаанаас зах зээлийн харилцаанд шилжсэнээр өрсөлдөөний тухай шинэ ойлголт, өөр орчин бий болсон юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч