Монгол Улсын иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь нотолгооны асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Аливаа улс орны иргэний процесс ийн ажиллагааны зарчим, гол үзэл санаа, талуудын эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах боломж, хяналтын механизм, үйл ажиллагааны нээлттэй байдал зэрэг нь сонгодог ардчилал, хүний эрхийн баталгааны нэг чухал хэмжүүр байдаг.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч