Дээд боловсролын байгууллагын хүний нөөцийн хөгжлийг дээшлүүлэх арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Боловсролын байгууллагын хүний нөөцийн менежментийн онол арга зүйг баримтлан үйл ажиллагаа явуулах нь хамгийн чухал асуудлын нэг болоод байгаа өнөөгийн үед дээд боловсролын байгууллагын хүний нөөцийн хөгжил, хөрөнгө оруулалт хангалтгүй байгаа билээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч