Боловсролын салбарт хамтын гэрээний үр өгөөжийг дээшлүүлэх боломж

Бүтээлийн тайлбар

Аливаа улс орны боловсролын хөгжил нь багшийн хөгжил, мэдлэгт тулгуурладаг. Боловсролын салбарын бүх шатны байгууллагын үр нөлөө бүхий ашигтай үйл ажиллагаа явуулах гол нөөц нь өндөр мэдлэг чадвартай багш байх ба гадаад дотоод хүчин зүйлийн байнгын өөрчлөлттэй уялдан тэднээс өөрчлөгдөн хөгжиж байхыг шаардаж байдаг.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч