Бизнесийн байгууллагын өрсөлдөх чадварыг сайжруулах

Бүтээлийн тайлбар

Өрсөлдөөн, өрсөлдөх чадвар гэж юу болох, тээвэр зуучлалын салбарт ямар үзүүлэлтээр хэмжигддэг, тэдгээр үзүүлэлтүүдийг үйлчлүүлэгчид хэр зэрэг чухалчилдгийг тодорхойлж, үүнийг ашиглан өрсөлдөх чадварыг хэрхэн нэмэгдүүлэх боломжтой талаар арга замуудыг тодорхойлоход оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч