Бизнесийн байгууллагын нийгмийн хариуцлагыг сайжруулах арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Компанийн соёл болон улс орон бүрийн зах зээлийн нөхцөл байдлуудаас хамаарч компанийн нийгмийн хариуцлага (KHX-Corporate Social Responsibility)-ыг олон хэлбэрээр тодорхойлсон байдаг

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч