Арилжааны банкны өөрийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Арилжааны банкнууд бусдын хөрөнгийг хуримтлуулж өөрийн нэрийн өмнөөс зарцуулж, хувиарлаж ашиг олдог тул арилжааны банкнууд нь өөрөө найдвартай хөрөнгөтэй байх ёстой. Манай орны хувьд одоогийн байдлаар арван зургаан банк үйл ажиллагаа явуулж байгаа.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч