Эрүүгийн байцаан шийтгэх, ажиллагааны оролцогч, насанд хүрээгүй этгээдийг өмгөөлөх ажиллагаа, түүнийг боловсронгуй болгох нь

Бүтээлийн тайлбар

1992 онд '"Эх орондоо хүмүүнлэг, иргэний ардчилсан нийгэм цогцлуулан хөгжүүлэхийг эрхэм зорилго болгоно” хэмээн Үндсэн хуулиндаа тунхагласнаар Монгол Улсад эрх зүйт төрийг төлөвшүүлэх чиг шугам, төрийн бодлого тодорхойлогдсон.

Контентын хэсгээс