Хүнийг санаатай алах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж

Бүтээлийн тайлбар

НҮБ-аас 1948 онд баталсан Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын 3-р зүйлд "Хүн бүр амьд явах, эрх чөлөөтэй байх, халдашгүй дархан байх эрхтэй", 1966 онд баталсан Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 8-р зүйлд "Амьдрах эрх бол хүний бүрэн салшгүй эрх мөн.

Контентын хэсгээс