Залилан мэхлэх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн ойлголт

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улсын Үндсэн хуульд хүний эрх, эрх чөлөөг дээд үнэт зүйлээр зарлаж хүний эрх, эрх чөлөөг хүлээн зөвшөөрөх, сахих, хамгаалах нь төрийн үүрэг байхаар тунхагласан.

Контентын хэсгээс