Гэрлэлтийн гэрээний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улсын Үндсэн хуульд Гэрлэлт нь хуулиар тогтоосон насанд хүрсэн эрэгтэй, эмэгтэй хоёрын тэгш эрх, сайн дурын харилцаанд үндэслэнэ

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч