Бусдын эд хөрөнгийг завших, үрэгдүүлэх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн шинж, зүйлчлэлийн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын Үндсэн хуулийн 52-т төр нь нийтийн болон хувийн өмчийн аливаа хэлбэрийг хүлээн зөвшөөрч, өмгөөлөгчийн эрхийг хуулиар хамгаална хэмээн заасан байдаг.

Контентын хэсгээс