Эрүүгийн хэргийг хэрэгсэхгүй болгох эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Эрх зүйт төрийг дээдэлсэн нийгмийг байгуулахаар зорьж буй манай оронд хүний эрхийг хангах, тэр дундаа эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаанд оролцогчдын тэгш байдал, хууль ёсны эрх, ашиг сонирхолыг хамгаалахын тулд мөрдөн байцаах, шүүн шийдвэрлэх үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, хуулийг нэг мөр хэрэглэх асуудал улам чухлаар тавигдаж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч