Эрүүгийн хариуцлага, ялаас чөлөөлөх

Бүтээлийн тайлбар

Энэрэнгүй ёсны зарчмын нэг илэрхийлэл нь эрүүгийн хариуцлага, ялаас чөлөөлөх тухай асуудал бөгөөд энэ талаар хуульд тодорхой заасан байдаг нь гэмт хэрэгтнийг хүмүүжүүлэх, гэм буруутай этгээд болон нийгмийн бусад гишүүдийг гэмт хэрэг үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх ялын зорилгоос урган гардаг.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч