Рецидив гэмт хэргийн ойлголт, шалтгаан нөхцөл, урьдчилан сэргийлэх асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Упс орны хөгжилд саад учруулдаг томоохон хүчин зүйлийн нэг нь гэмт явдал мөн. Түүний бүтцэд рецидив гэмт хэрэг зүй ёсоор хамаардаг.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч