Монгол улсын хөдөлмөрийн гэрээ түүнийг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улс зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд шилжсэн өнөө үед хөдөлмөрийн харилцааны шинж агуулга өөрчлөгдөж, иргэд хөдөлмөрийн өрсөлдөөний хүрээнд шууд хамрагдах болов.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч