Ял тэнсэх шийтгэлийн онцлог, зориулалт, түүний үр нөлөөг дээшлүүлэх зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Ялын гүйцэтгэл, ял оногдуулах ба чөлөөлөх зохицуулалт нь хүмүүнлэг үзэл санаанд үндэслэсэн байх учиртай.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч