Шүүгчээс хүлээлгэх захиргааны хариуцлагын тухай ойлголт, түүний эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улсад сүүлийн үед анхаарал татсан харьцангуй бага судлагдаж байгаа салбар бол захиргааны хариуцлагын тухай асуудал билээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч