Хүний амь насны эсрэг гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн криминологийн асуудлууд

Бүтээлийн тайлбар

Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын 3-р зүйлд хүн бүр амьд явах, эрх чөлөөтэй байх халдашгүй дархан байх эрхтэй, Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 8 дугаар зүйлд Амьдрах эрх бол хүний бүрэн салшгүй эрх мөн энэ эрхийг хуулиар хамгаална гэж заан тунхаглажээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч