Хөдөлмөрийн гэрээ бол ажилтны хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулагч акт болох нь

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улс зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд шилжсэн өнөө үед хөдөлмөрийн харилцааны шинж агуулга өөрчлөгдөж, иргэд хөдөлмөрийн өрсөдцөөний хүрээнд шууд хамрагдах болов.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч