Хорих ял эдэлж буй ялтны эрхийг хангах зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улсын Эрүүгийн хуульд зааснаар Эрүүгийн хариуцлагын зорилго нь гэмт хэрзг үйлдсэн этгээдийг цээрлүүлэхээс гадна, хүмүүжүүлэх зорилгыг агуулдаг. Ялтныг хүмүүжүүлэх ялын зорилгыг хангах, түүнчлэн хорих ял эдлүүлэх ажиллагаан дахь ялтныг хүмүүжүүлэх, нийгэмшүүлэх нийгмийн ажлын чиглэлээр нилээдгүй судалгаа, шинжилгээний ажил хийгдсэн байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч