Хорих ял оногдуулах үйл ажиллагааны онцлог, орчин үеийн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Нийгэм, төрийн тулгамдсан олон асуудалд хууль зүйн шинжлэх ухаан оновчтой, үр дүнтэй хариу өгч чаддагаараа чухал ач холбогдолтойд тооцогдсоор ирсэн.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч