Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын болон ашиглалтын журам зөрчих гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалтын онцлог

Бүтээлийн тайлбар

Авто тээврийн гэмт хэрэг бол хүний амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд хохирол учруулсан нийгмийн аюул ихтэй гэмт хэргийн нэг. Иймээс авто тээврийн гэмт хэргийг судлах, шалтгаан нөхцлийг тогтоох, адил төрлийн гэмт хэргүүдээс ялгаж зүйлчлэх, хууль, эрх зүйн системийг зөв оновчтой тогтоох явдал чухал ач холбогдолтой юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч