Танхайрах гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдэд хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлагын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улсын эрх зүй нь эх газрын эрх зүйн тогтолцоонд хамаарагдцаг. Манай Эрүүгийн хууль нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Олон улсын эрх зүйн нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хэм хэмжээ, зарчимд тулгуурладаг учир гэм буруутай этгээдэд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх зарчмыг тууштай баримталж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч