Санхүүгийн тайлангийн аудитын үйл ажиллагааны хөгжил, өнөөгийн чиг хандлага

Бүтээлийн тайлбар

Монгоп Улсад 1997 снц Ауцитын тухай хууль батлагдаж, түүнийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон төрийн болон мэргэжлийн байгууллагын багц журам зааврууд батлагдаж, Нягтлан бодох бүртгэлийн болон Аудитын Олон Улсын стандартуудыг төрөлх хэлэндээ хөрвүүлж, аудитын үйл ажиллагааны хөгжлийн эхлэл тавигдсан байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч