Монгол улсын гадаад валютын нөөцийн эрсдэлийг бууруулах боломж

Бүтээлийн тайлбар

Дэлхийн хэмжээнд эдийн засаг буурч, олон улсын санхүүгийн зах зээлд хямрал, тодорхой бус байдал нүүрлэж буй өнөө цаг үед гадаад эдийн засаг, зах зээлийн Монгол улсын эдийн засаг дахь сөрөг нөлөөлөл асар их байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч