Монгол  улсын Эрүүгийн хууль дахь хөөн хэлэлцэх хугацаа, түүний онол практикийн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Энэрэнгүй ёсны зарчмын нэг илэрхийлэл нь эрүүгийн хариуцлага ялаас чөлөөлөх тухай асуудал бөгөөд энэ талаар хуульд тодорхой нөхцөл байдлуудыг урьдчилан заасан байдаг нь гэмт хэргийн тухай жинхэнэ материаллаг тодорхойлолт өгч гэмт хэрэгтнийг хүмүүжүүлэх, гэм буруутай этгээд болон нийгмийн бусад гишүүдийг гэмт хэрэг үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх тухай эрүүгийн ялын зорилгоос урган гардаг юм.

Контентын хэсгээс