Иргэдийн эрх зүйн соёлыг боловсронгуй болгох зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Эрх зүйн онолын асуудлын хүрээнд эрх зүйн соёлын асуудал чухал байр суурь эзэлнэ. Эрх зүйн соёл нь эрх зүйн онол, хууль зүйн практикт төлөвшин тогтсон нийт хүн төрөлхтний соёлын нэг гол чиг хандлага бөгөөд иргэний нийгэм, эрх зүйт төрийн зайлшгүй байх нэг шинж мөн.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч