Гэрээслэлээр өв залгамжлах эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улс зах зээлийн эдийн засагт 1990 онд шилжсэнээр улс төр эдийн засаг нийгмийн бүхий л харилцааг өөрчлөн зохицуулах эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх асууудал зайлшгүй хэрэгцээ болон тавигдсан билээ.

Контентын хэсгээс