Бусдын эд хөрөнгийг залилан мэхэлж авах гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улсын Үндсэн хуульд хүний эрх, эрх чөлөөг дээд үнэт зүйлээр зарлаж хүний эрх, эрх чөлөөг хүлээн зөвшөөрөх, сахих, хамгаалах нь төрийн үүрэг байхаар тунхагласан.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч