Барилгын компаний үйл ажиллагааны эрсдлийг бууруулах арга аргачлал

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын барилгын компаниудад эрсдэлийг нэгдүгээрт тавьж үздэг байна. Барилгын компаниудад сүүлийн жилүүдэд гарсан томоохон эрсдэлүүд нь эрсдэлийн удирдлагыг тусгайлан ажил хэрэг болгох шаардлага байгааг харуулж байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч