Байгууллагын гадаад имиж ба ашгийн хамаарлын шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

Байгууллагын имижийн онцлогийг тодорхойлох бөгөөд гадаад имиж нь ашигт хэрхэн нөлөөлдөг эсэхийг тодруулах явдал юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч