Арилжааны банкны актив пассивын хөрвөх чадварын шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын эдийн засгийн хөгжлийн тогтвортой байдал бүрдэж байгаа өнөө үед банкны системийн хөгжлийн дүр төрхийг тодорхойлох ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК, ГОЛОМТ БАНК, ХААН БАНК-ыг тус тус сонгон авч санхүүгийн тайланд нь үндэслэн энэхүү судалгааг хийв.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч