Албадан ажил хийлгэх ялын үр нөлөөг дээшлүүлэх онол, практикийн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Эрх зүйн шинэтгэлийн хүрээнд Монгол Улсын Их Хуралаас 2002 онд шүүн таслах ажиллагаатай холбоотой цогц хуулиуд батлан гаргасны нэг нь “Монгол Улсын Эрүүгийн хууль” билээ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч