Шүүхийн шийтгэх тогтоол биелүүлэхийг хойшлуулсан насанд хүрээгүй этгээдийг дахин гэмт хэрэг үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ

Бүтээлийн тайлбар

Ял хойшлогдох гэдэг нь тухайн хүүхдэд хорих ялыг биечлэн эдлүүлэхгүй, харин амьдралын ердийн нөхцөлд хүмүүжүүлнэ гэсэн үг.

Контентын хэсгээс