Шүүхийн шийтгэх тогтоол гүйцэтгэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улсын Үндсэн хуульд тусгалаа олсон хүний эрх, эрх чөлөөг хангах эрх зүйн баталгааг бүрдүүлж, тухайн эрх зөрчигдөхөөс хамгаалах, зөрчигдсөн тохиолдолд хүний эрх ашиг сонирхлыг хангах , сэргээх чиглэлээр олон эрх зүйн зохицуулалт байдгийн нэг нь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай Монгол Улсын хууль юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч