Үл хөдлөх эд хөрөнгийг түрээслэх гэрээний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Үл хөдлөх эд хөрөнгийг түрээслэх гэрээ нь хоёр талын хариу төлбөртэй, урьдчилан тохиролцсон гэрээ юм. Гэрээнд түрээслэгч, түрээслүүлэгч гэсэн хоёр тал оролцох бөгөөд хоёр тал нь төр, иргэн, хуулийн этгээд аль нь ч байж болно. Эд хөрөнгөө бусдад ашиглуулан төлбөр авч буй талыг түрээслүүлэгч гэх буюу эд хөрөнгө аж ахуйн зориулалтаар болон дүрэмд заасан зорилгоор ашиглаж төлбөр төлж буй талыг түрээслэгч гэнэ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч