Үйлчилгээний байгууллагын ажилчдын гүйцэтгэлийн үнэлгээг боловсронгуй болгох

Бүтээлийн тайлбар

Байгууллага дахь хөдөлмөрийн нөөцтэй холбоотой үйл ажиллагааг зохион байгуулах, чиглүүлэх. үйл ажиллагааг хүний нөөцийн удирдлага гэнэ.

Контентын хэсгээс