Үйлдвэрлэлийн зардлыг бууруулах арга зам
(1)

Бүтээлийн тайлбар

Зардлын буртгэлийн судлах зуйл нь Зардлын бүртгэлийн обьект болон зардлын зүйлээр нь хуримтлуулан бүртгэх.өөрийн өртөг тооцох арга зүй юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч