Ус ашиглах хамгаалах эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Экологийн эрх зүйн нэг салбар болох усны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох усны тухай хуулийн зорилго, зохих зүйл заалт хэрэгжилт хэрхэн шийдвэрлэх талаар практикт гарч буй алдаа дутагдалыг арилгах, шийдвэрлэх талаар хэрэгжиж болохуйц санал дүгнэлт гаргахад чиглэгдсэн болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч