Улсын их хурлын гишүүний бүрэн эрх, халдашгүй байдал, түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Мандат нь сонгуулийн эрхээр тодорхойлогдон ард түмэн буюу сонгогчдоос нийт иргэн, улсын ашиг сонирхлыг зрхэмлэх зорилготой төлөөлүүлэх бүрэн эрх ба харин полномочие буюу бүрэн эрх нь хууль тогтоох чиг үүрэгт үндэслэсэн төрийн байгууллага, албан тушаалтны эдлэх, хэрэгжүүлэх эрх, үүргийн нэгдэл юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч