Улаанбаатар хужирт чиглэлийн авто зам барих

Бүтээлийн тайлбар

Авто замын тодорхой нэгэн хөндлөн огтлолоор нэгж хугацаанд /цаг хоног / хоёр чиглэлд явж өнгөрөх авто машины тоог хөдөлгөөний эрчим гэнэ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч