Компьютерийн мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, түүний эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Гэмт хэрэг гэдэг бол эрүүгийн хуульд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээр заасан нийгэмд аюултай гэм буруутай үйлдэл, эс үйлдэхүй байдаг билээ.Өөрөөр хэлбэл улсын тусгаар тогтнол, үндэсний аюулгүй байдал, хүний амь нас, эрүүл мэнд.эрх, эрх чөлөө, өмч, үндэсний баялаг, байгаль орчин, эрх зүйн журамд халдсан эрүүгийн хуульд заасан нийгэмд аюултай гэмт хэрэг юм.

Контентын хэсгээс