Монгол улсын статистикийн эмхтгэл 1999 онд

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын нийгэм, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтийг харуулсан статистикийн эмхтгэлийг Үндэсний Статистикийн Газар 1960 оноос хойш жил бүр гаргаж байгаа юм. Тус улсын нийгэм, эдийн засгийн хөгжилтэй уялдан энэхүү эмхтгэлийн үзүүлэлтийн тоо хүрээ өргөжин дэлгэрэнгүй болсоор байна.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч