Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны төлбөр төлөгч, түүний эрх зүйн зохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Иргэний эрх зүйн харилцаа гэдэг нь Иргэний эрх зүйн харилцаанд оролцогчдын хооронд үүссэн эдийн болон эдийн бус баялагтай холбоотой нийгмийн тодорхой төрлийн харилцаа юм.

Контентын хэсгээс