Хэргийн газрын үзлэг хийх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Криминалистикийн шинжлэх ухаанд үзлэг хийх шаардлагатай гэмт үйл явдал болон газар эсвэл мөрдөн байцаалтын эхэнд гэмт хэрэг үйлдэгдсэн хэмээн тооцож буй газрыг хэргийн газар гэж ойлгодог.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч