Хот суурин газрын үнэд нөлөөлөх байршлын хүчин зүйлс

Бүтээлийн тайлбар

Хот тосгон бусад суурин газар нь хот тосгон бусад сууринд олгож, эрх бүхий байгууллагуудаас өмчилж тэдгээрийн эзэмшиж ашиглаж байгаа болон цаашид энэ төрлийн хэрэгцээнд зориулагдсан газрыг хэлнэ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч