Хорихоос өөр төрлийн ялд тавих прокурорын хяналт, түүний эрх зүйн кохицуулалт

Бүтээлийн тайлбар

Эрүүгийн хэргийн талаар гарсан шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх ажиллагааны нилээн онцлог бүхий нэгэн томхон бүрдэл хэсэг бол хорихоос өөр төрлийн ял оногдуулсан шүүхийн шийтгэх тогтоолыг гүйцэтгэх ажиллагаа болон түүнд тавих прокурорын хяналт юм.

Контентын хэсгээс