Хорих ялыг насанд хүрээгүй этгээдэд оногдуулах эрүүгийн эрх зүйн үндсэн асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Гэмт хэрэг үйлдсэн насанд хүрээгүй хүнд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхэд насанд хүрэгчдэд тавигдах хэмжүүрээс илүү онцлог байдал шаарддаг. Энэ нь тэдний насны нийгэм сэтгэл зүйн өвөрмөц байдлаас үүдэлтэй юм. Өөрөөр хэлбэл насанд хүрээгүй этгээдийн нас, бие сэтгэхүйн төлөвшил, гэмт хэрэг үйлдэх болсон шалтгаан нөхцөл, хүмүүжих боломж илүү байдаг зэрэг нь тэдэнд хариуцлага хүлээлгэх онцлог байдлыг зайлшгүй шаарддаг.

Контентын хэсгээс