Тээврийн бодлогыг бодох програм боловсруулах нь

Бүтээлийн тайлбар

Тээврийн бодлого нь шугаман програмчлалаар шийдэгддэг, эдийн засгийн чиглэлийн бодлогын үндсэн нэг тохиолдол төдийгүй хэрэглээний бусад бодлогуудын суурь болдог.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч